DARMOWA DOSTAWA - DARMOMA DOSTAWA - DARMOWA DOSTAWA - DARMOWA DOSTWA - DARMOWA DOSTAWA - DARMOWA DOSTAWA

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Bikemia.com

Obowiązuje od 01.01.2023

Sklep internetowy Bikemia.com, działający pod adresem www.bikemia.com, prowadzony jest przez: Zasada Sp. z o.o.

Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wieluń, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000162645, z kapitałem zakładowym 3 000 000,00 PLN opłaconym w całości, NIP 8321874161, REGON: 731033090.

Dane kontaktowe: mail: sklep@bikemia.com tel: 607-129-722

Słowniczek:

 1. Sklep - sklep internetowy com.
 2. Klient - osoba dokonująca zakupów w Sklepie com będąca: Konsumentem, Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta lub Przedsiębiorcą;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie na cele niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca – osoba niebędąca Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. Regulamin rozumie się zbiór przepisów obowiązujących podczas składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie com.

I.             Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się aktualnie w asortymencie za pośrednictwem platformy internetowej na stronie www.bikemia.com Umowy zawierane z Klientami mają charakter umów zawieranych na odległość.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę bikemia.com. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta posiadającego konto dostępowe po kliknięciu w zakładkę „Zaloguj” lub bez posiadania takiego konta (bez logowania). Każdy z Klientów uprawniony jest do założenia konta poprzez skorzystanie z zakładki „Zaloguj” oraz następnie kliknięcia „Nie masz jeszcze konta?” – zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie. Dane logowania są poufne i Klient powinien zapewnić ich poufność we własnym zakresie.
 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta wysyłana jest wiadomość potwierdzająca okoliczność złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 lit. a.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
  1. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep za pomocą poczty elektronicznej,
  2. w przypadku zamówień opłacanych przez Klienta za pośrednictwem płatności internetowych (przelewy, karty kredytowe, blik) – realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania przelewu lub w chwili autoryzacji karty kredytowej.
 5. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony produkt jest niedostępny Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tych okolicznościach w sposób jasny i czytelny najpóźniej na początku składania zamówienia lub po złożeniu zamówienia
 6. Ilość towaru przeznaczona do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży jest ograniczona, a realizacja zamówień objętych daną formą sprzedaży następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów przeznaczonych na promocję lub podlegających wyprzedaży.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Rodzaj wystawianego dokumentu (paragon fiskalny lub faktura VAT) określa kupujący tylko i wyłącznie przy składaniu zamówienia, przy czym domyślnie wystawiany jest paragon fiskalny.
 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia dokumentu fiskalnego. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem za pomocą wiadomości e-mail.
 9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, w zakresie w jakim wpływają one na możliwość realizacji zamówienia i dostawy towaru. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte są w rozdziale 2 Regulaminu.
 10. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 11. Zamieszczone na stronach Sklepu towary stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. W zakresie cen prezentowanych towarów obowiązują zasady określone w rozdziale 3 Regulaminu.
 12. Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptuje jego postanowienia, co należy potwierdzić składając zamówienie w formularzu zakupowym Sklepu.
 13. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 14. Zamówienia w Sklepie są realizowane na terenie Polski, a poza jej granicami wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków sprzedaży. Zamówienia należy składać w języku polskim. Informacje handlowe skierowane do Klientów obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 15. Sklep prowadzi weryfikację opinii na temat towarów znajdujących się w asortymencie sprzedaży, w ten sposób, że przed ich publikacją wyznaczony pracownik dokonuje weryfikacji tożsamości klienta oraz okoliczności, czy klient zakupił dany Towar. W przypadku weryfikacji negatywnej opinia nie będzie publikowana.

II.             Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Zasada Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO. Przetwarzanie danych następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt: ________ (mail), ______ (tel.).
 3. Administrator może przetwarzać dane Klientów dla następujących celów:
  1. do realizacji umowy zawieranej na odległość, w związku ze złożeniem zamówienia

Towaru przez Klienta – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 1. za dobrowolną zgodą Klienta do przesyłania informacji marketingowych o charakterze handlowym dotyczących produktów i usług, w tym promocji, oferowanych przez Zasada Sp. z o.o. za pomocą wiadomości mailowych (środków komunikacji elektronicznej stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych Klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim, chyba że ze względu na obowiązujące wymogi prawne będzie do tego zobowiązany (np. organom ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa) lub jeżeli jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego procesu obsługi i realizacji zamówień. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym takim jak firmy kurierskie, instytucje finansujące zakup lub zapewniające procesy płatności internetowych, na zasadach oznaczonych w umowach o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe gromadzone w ramach umów przechowywane będą przez okres wystarczający względem celu ich przetwarzania, tj. realizacji zamówień oraz okres przedawnienia roszczeń o niezgodność towaru z umową lub rękojmi powiększony o 90 dni, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne ze względu na cele i uprawnienia przewidziane w obowiązujących przepisach prawa (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obrona przeciwko roszczeniami, przechowywanie danych klientów w okresie odpowiednim dla terminu przedawnienia roszczeń).
 3. Każdemu Klientowi przysługują następujące uprawnienia wynikające z RODO:
  1. prawo do sprostowania danych osobowych, realizowane na gruncie art. 16 RODO;
  2. prawo dostępu do danych osobowych, realizowane na gruncie art. 15 RODO;
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych, realizowane na gruncie art. 17 RODO;
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych, realizowane na gruncie art. 20 RODO;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, realizowane na gruncie art. 18 RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia .
 4. Klienci mogą realizować swoje prawa poprzez kontakt na adres wskazany w Regulaminie podając swoje żądanie i adres kontaktowy. Ponadto każdy z Klientów, który stwierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami uprawniony jest do złożenia skargi do organów nadzorczych.
 5. Klient posiada prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Po wniesieniu sprzeciwu, Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych Klienta, chyba że będzie mógł udowodnić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III.             Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Jeżeli do zrealizowania umowy sprzedaży niezbędne jest poniesienie przez Klienta dodatkowych kosztów, zostaną one wskazane obok cen towarów, co dotyczy w szczególności opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, bądź inne koszty, jeśli są konieczne.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Koszty dostawy (jeżeli występują) zostaną uwzględnione w dokumencie fiskalnym lub FV. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie https://bikemia.com/content/1-dostawa
 5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie wskazana będzie również informacja o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Gdy okres oferowania towaru jest krótszy niż 30 dni, podaje się najniższą cenę która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Kody rabatowe udostępniane Klientom nie łączą się z innymi promocjami, obniżkami lub rabatami.

IV.             Czas realizacji i formy dostawy  

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili wydania zamówionych towarów ze Sklepu do firmy kurierskiej bądź

dla Klienta (przy odbiorze osobistym). Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godziny przypadające w okresie dni roboczych. 

 1. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 4. W ramach zamówienia Klient może wybrać następujące formy dostawy:
  1. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 6;
  2. za pobraniem: kurier DHL, kurier Inpost;
  3. przedpłata: kurier DHL, kurier Inpost, paczkomat Inpost.

V.            Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

VI.          Reklamacje (niezgodność towaru z umową, rękojmia)

Każdorazowo w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas dostawy (gdy zakupiony rower był niezłożony) Klient nie powinien składać roweru ani odpakowywać kolejnych części, gdy zauważy, że dotychczas rozpakowane części lub część jest uszkodzona.

 1. Uprawnienia Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który sprzedawca zaakceptował.
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Uprawnienia Przedsiębiorców

nia reklamacji towar może być przez Sklep odesłany na koszt Klienta lub odebrany w magazynie firmy mieszczącym się w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 6, w zależności od wyboru Klienta.

VII.  Odstąpienie od umowy

VIII.  Postanowienia końcowe

 

Koszyk został zaktualizowany
Rowery
⚡ Rowery elektryczne
Akcesoria
Części rowerowe
Odzież
Warsztat
Nowości
Wyprzedaż