Regulamin sklepu internetowego Bikemia.com
Obowiązuje od 25.12.2014 roku.
        Sklep internetowy Bikemia.com, działający pod adresem www.bikemia.com, prowadzony jest przez: Zasada Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu  wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wieluń, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000162645, z kapitałem zakładowym 3 000 000,00 PLN opłaconym w całości,

nr NIP 8321874161 , nr Regon 731033090.
Objaśnienia wstępne:
- Pod pojęciem Sklep rozumie się sklep internetowy Bikemia.com.
- Pod pojęciem Klient rozumie się osobę dokonującą zakupów w Sklepie Bikemia.com.
- Pod pojęciem Regulamin rozumie się zbiór przepisów obowiązujących podczas składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie Bikemia.com.


1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1) Sklep internetowy Bikemia.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.bikemia.com.
2) Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.bikemia.com. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej do Klienta wysyłana jest wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
3) Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep za pomocą poczty elektronicznej,
b. w przypadku zamówień płatnych za pomocą systemu Dotpay.pl (przelewy, karty kredytowe, blik) – realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania przelewu lub w chwili autoryzacji karty kredytowej.
4) o niedostępności produktu klient zostanie poinformowany w sposób jasny i czytelny najpóźniej na początku składania zamówienia lub po złożeniu zamówienia.
5) Ilość towaru przeznaczona do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży jest ograniczona, a realizacja zamówień objętych daną formą sprzedaży następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów przeznaczonych na promocję lub podlegających wyprzedaży.
6) Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Rodzaj wystawianego dokumentu (paragon fiskalny lub faktura VAT) określa kupujący tylko i wyłącznie przy składaniu zamówienia, przy czym domyślnie wystawiany jest paragon fiskalny.
7) Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia dokumentu fiskalnego. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@bikemia.com
8) Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
9) Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
10) Zamieszczone na stronach Sklepu towary stanowią jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. W zakresie cen prezentowanych towarów obowiązują zasady określone w pkt. 3 ust. 2 Regulaminu sklepu internetowego Bikemia.com.
11) Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) i akceptuje jego postanowienia, co należy potwierdzić składając zamówienie w formularzu zakupowym Sklepu.
12) Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
13) Zamówienia w Sklepie są realizowane na terenie Polski, a poza jej granicami wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków sprzedaży. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu obowiązuje  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Ceny towarów

1) Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Jeżeli do zrealizowania umowy sprzedaży niezbędne jest poniesienie przez Klienta dodatkowych kosztów, zostaną one wskazane obok cen towarów, co dotyczy w szczególności opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, bądź inne koszty, jeśli są konieczne.
2) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4) Koszty dostawy (jeżeli występują) zostaną uwzględnione w dokumencie fiskalnym lub FV. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie http://bikemia.com/transport.html.


3. Czas realizacji zamówienia
1) Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji aż do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2) Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską DHL, INPOST lub INPOST Paczkomat. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki przez firmę DHL, INPOST wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
3) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


4. Formy płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
1) płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
2) płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu Dotpay.pl: należność jest uiszczona w momencie autoryzacji karty płatniczej,
3) płatność przelewem bankowym na konto sklepu za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.

4) płatność blik za pośrednictwem systemu Dotpay.pl
5) system ratalny Santander Raty

5. Reklamacje
1) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas dostawy (gdy zakupiony rower był  niezłożony) Klient nie powinien składać roweru ani odpakowywać kolejnych części gdy zauważy, że jakaś cześć jest uszkodzona. W tym przypadku należy sporządzić protokół szkodowy z firmą kurierską, odesłać wszystkie elementy przesyłki do magazynu sklepu w Tomaszowie Mazowiecki, pod adres BIKEMIA.com, ul. Świętego Antoniego 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki . W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych po złożeniu roweru prosimy o odesłanie bez wcześniejszej próby jego użytku.
2) W przypadku, gdy wady zakupionego towaru zostaną stwierdzone w trakcie użytkowania, Klient może:
- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych przez producenta serwisach zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub
- złożyć reklamacje bezpośrednio u sprzedawcy.
3) W odniesieniu do reklamacji towarów zakupionych zarówno przez konsumentów jak i klientów nie będących konsumentami mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny.
4) Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych, a brak odpowiedzi po upływie tego czasu będzie traktowany jako uznanie reklamacji na rzecz klienta
5) Prosimy o składanie reklamacji na druku formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. (druk do pobrania)
6) Składając reklamacje Klient przesyła do Sklepu wypełnione i podpisane druki reklamacji, dokument stanowiący dowód zakupu oraz reklamowany towar przesyłką pocztową lub kurierską na adres BIKEMIA.com, ul. Warszawska 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub do innego punktu wyznaczonego przez obsługę sklepu internetowego
7) Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar może być przez Sklep odesłany na koszt Klienta lub odebrany siedzibie firmy pod adresem Wieluniu przy ul. Fabrycznej 6 , w zależności od wyboru Klienta.

6. Zwroty zakupionego towaru
1) Zgodnie z ustawą z dnia 30maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, drogą mailową, bądź przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2) W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.
3) Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od złożenia przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub przez wykonanie przelewu przez Sklep na wskazane przez Klienta, który nie jest konsumentem konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu. Towar można też zwracać osobiście do magazynu mieszczącego się pod adresem BIKEMIA.com, ul. Warszawska 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
4) W stosunku do Klienta będącego konsumentem zwrot kwot, wskazanych w pkt. 3 następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


7. Postanowienia końcowe
1) Firma ZASADA Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
2) Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci ZASADA Sp. z o. o., którzy chcą skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

ZASADA Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 6
98-300 Wieluń
 
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient. 
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
4) Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
5) ZASADA Sp. z o.o. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

Skorzystaj z opcji płatności Santander Raty i wybieraj to, co najlepsze.
Przekonaj się jakie to proste:


 - przy każdym towarze, który może być kupiony na Raty Santander – sprawdź wysokość raty

 - gdy kupujesz więcej rzeczy, za całe zakupy zapłacisz w ratach - wygodnie

 - z rat skorzystasz do max. kwoty 20 000 zł

 - samodzielnie dobierzesz ilość rat i ich wysokość, tak by spłata nie była dla Ciebie kłopotliwa

 - szybko i bez zbędnych formalności wypełnisz wniosek, bez wychodzenia z domu

 - umowę i zakupy dostaniesz do domu


Sprawdź!

ZASADA Sp. z o. o. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Santander Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.